გაწევრიანება სრულ წევრად

"საქართველოს ფიზიკის სტუდენტთა ასოციაციის" წესდების მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით,

გასაწევიანებლად, გთხოვთ, ელ-ფოსტაზე <gaps.geo@gmail.com> PDF ფორმატში გამოგვიგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტები:

  1. შევსებული და ხელმოწერილი განცხადების ფორმა;
  2. პირადობის დამატასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  3. ცნობა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის აქტიური სტატუსის შესახებ.

ა(ა)იპ საქართველოს ფიზიკის სტუდენტთა ასოციაცია
"ა(ა)იპ საქართველოს ფიზიკის სტუდენტთა
ასოციაციის" (ს/ნ 405337755) გამგეობას
(პ/ნ )
მისამართი:
ელ. ფოსტა: , მობ.:
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
ვინაიდან გავეცანი ა(ა)იპ საქართველოს ფიზიკის სტუდენტთა ასოციაციის წესდებას და ვიზიარებ ასოციაციის მიზნებს, წესდების 6.5 მუხლის შესაბამისად მოგმართავთ განცხადებით, რომ მომანიჭოთ ასოციაციის სრული წევრის სტატუსი.
განცხადებას თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტები:
1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
2. ცნობა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის აქტიური სტატუსის შესახებ.

//
თარიღი:

გაწევრიანება ასოცირებულ წევრად

"საქართველოს ფიზიკის სტუდენტთა ასოციაციის" წესდების მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტის მიხედვით,


კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.